top of page

"Капитан Кроммидас", Эпир / Ο Καπετάν Κρομμύδας

Танец из эпирской деревни Иеромними или Геромними (Ιερομνήμη ή Γερομνήμη). Это локальный танец, известный только в этой деревне, а также в соседних с ней деревнях Зица, Климатья и Палиури (Ζίτσα, Κληματιά, Παλιουρή) Танец состоит из двух фигур, которые меняются в зависимости от темпа музыки – медленного или быстрого. Ведущий хоровода обязательно держит в правой руке заряженную винтовку. Как это часто бывает в эпирских танцах, хоровод может стоять на месте, пока ведущий выполняет свои вариации. Шаги танца принадлежат к крайне популярному в Эпире типу "сиртос ста дио". В качестве музыкального сопровождения всегда используется одноимённая народная песня, посвящённая знаменитому в этих краях борцу за независимость Спиросу Мицису (Σπύρος Μήτσης, 1868–1922) по прозвищу "Капитан Кроммидас". Деревня Иеромними, откуда был родом Мицис, специализировалась на выращивании лука ("креммиди"), отсюда он и получил своё прозвище. Деятельность Капитана Кроммидаса в провинциях Зица и Куредон (Ζίτσα, Κουρέντων) имела крайне важное значение в период до освобождения Эпира. Василис Иконому (Βασίλης Οικονόμου) сообщает, что партизанские группы появились в этих краях за несколько лет до Балканских войн 1912–1913 гг. и осуществляли свою деятельность в соответствии с приказами от Греческого Комиссариата, который, в свою очередь, подчинялся Греческому консульству в Янине ("...έκαναν την εμφάνισή τους λίγα χρόνια μπροστά από τον πόλεμο και εκτελούσαν - αναφορικά με τη δράση τους – διαταγές του Ελληνικού Κομιτάτου, το οποίο καθοδηγώνταν και κατευθύνονταν από το Ελληνικό προξενείο Ιωαννίνων"). Сын одного из участников этой партизанской группы Еврипидис Цаллис (Ευριπίδης Τσάλλης, р. 1926) сообщает, что песню сочинили друзья Капитана, когда узнали о его смерти (которая произошла по естественным причинам). Музыкальный размер танца – 4/8.

 

СХЕМА ТАНЦА Руки в позиции W. Ритм типа "сиртос", т. е. "длинный – два коротких". (1и) Корпус разворачивается к центру хоровода. Боковой шаг правой (нога ставится на полную ступню). (2) Шаг левой по ходу танца, левая ставится взахлёст сзади. (3) Маленький шаг правой в правую переднюю диагональ. Корпус разворачивается в правую переднюю диагональ. (4и) Шаг левой в правую переднюю диагональ. На счёт "и" правая нога перекатывается на носок и чуть задерживается. (5) Шаг правой в левую заднюю диагональ (нога ставится на носок). (6) Шаг левой в правую переднюю диагональ (нога ставится на полную ступню). В медленной части хоровод останавливается или вышеуказанные шаги выполняются на месте. Ведущий выполняет выполняет шаги вариации в ритм "длинный – два коротких", при этом он может стрелять в воздух. Если медленная часть имеет достаточную продолжительность, ведущий может отцепляться от хоровода.

 

ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ

 

МУЗЫКА https://www.youtube.com/watch?v=0fuA6APji-U Редкая граммофонная запись 1929 года:

 

СЛОВА ПЕСНИ Γεια σου Σπύρο και Κρομμύδα, που 'κανες στους Τούρκους νίλα (Χ2) που 'κανες στους Τούρκους νίλα, γεια σου Σπύρο και Κρομμύδα. Πέρα 'κει στα κορφοβούνια που λαλούν πολλά κουδούνια, που λαλούν πολλά κουδούνια, πέρα 'κει στα κορφοβούνια. Γεια σου Σπύρο Γερομάτη και μη μου κρατάς γινάτι και μη μου κρατάς γινάτι, γεια σου Σπύρο Γερομάτη. Γεια σου Σπύρο μου λεβέντη, στο βουνό τραβάς το γλέντι, στο βουνό τραβάς το γλέντι, γεια σου Σπύρο μου λεβέντη. ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД Здравствуй, Спирос и Кроммидас, который поверг турок в несчастье. Там, на горных вершинах, где звенит множество колокольчиков. Здравствуй, Спирос Героматис*, не держи на меня гнева. Здравствуй, Спирос мой, мо́лодец, на гору идёшь ты праздновать. * Жителей деревни Геромними называли "героматес".


 
bottom of page