top of page

"Каленин", Каппадокия / Κάλενιν

Мужской танец из городов Кесарии (Καισάρεια) и Гельвери (Γκέλβερι) области Каппадокия в Малой Азии. Сейчас оба города находятся на территории Турции и имеют названия Кайсери (Kayseri) и Гюзельюрт (Güzelyurt) соответственно. Для исполнения танца всегда используется народная песня под названием "Возле замка они сеют просо" (Kalenin başında ekerler darı). Песня исполняется на турецком языке, на котором разговаривали каппадокийские греки, вынужденные сменить язык (а иногда и веру) под давлением турецких завоевателей. Происхождение самой песни не ясно. Греческие источники утверждают, что это греческая песня, однако в Турции она считается турецкой. Как и все каппадокийские танцы, "Каленин" состоит из очень простых движений: стилистически этот танец очень похож на каппадокийский женский танец "Лейлалум" (Λεϊλαλούμ). Музыкальный размер танца – 4/8.

 

СХЕМА ТАНЦА Руки в позиции V. Шаги всегда имеют одну и ту же схему, а махи руками могут различаться. Корпус направлен к центру хоровода. (1,2) С правой ноги два шага по ходу танца. (3–4) Боковой шаг правой вправо c одновременной пружинкой, одновременно корпус тянется вверх – Выпрямленная левая нога ставится чуть на носок в левую переднюю диагональ (возможен соответствующий разворот корпуса чуть в левую переднюю диагональ). (5–6) Боковой шаг левой на месте (т. е. поставить левую на полную ступню и вернуть на неё вес) c одновременной пружинкой, одновременно корпус тянется вверх – Выпрямленная правая нога ставится чуть на носок в правую переднюю диагональ (возможен соответствующий разворот корпуса чуть в правую переднюю диагональ). Махи руками, 1-вы вариант, махи на каждый шаг: На счёт (1) руки совершают мах от себя на угол приблизительно 15 минут, на счёт (2) руки совершают мах к себе и чуть за спину на угол приблизительно 10 минут, на счёт (3) руки совершают мах от себя и тянутся вверх, переходя в позицию Λ, на счёт (4) руки совершают мах к себе и чуть за спину на угол приблизительно 10 минут, на счёт (5) руки совершают мах от себя и тянутся вверх, переходя в позицию Λ, на счёт (6) руки совершают мах к себе и чуть за спину на угол приблизительно 10 минут. Махи руками, 2-ой вариант, акцентные махи только на двух шагах: Только в начале танца: Руки находятся в позиции V, на счёт (2) руки совершают мах к себе и чуть за спину на угол приблизительно 10 минут, одновременно корпус чуть наклоняется вперёд, на счёт (3) руки совершают мах от себя и тянутся вверх, переходя в позицию Λ и оставаясь в этом положении до первого шага начала фигуры включительно. С началом третьего шага корпус выпрямляется и тянется вверх. Далее в процессе танца: На счёт (1) руки остаются в позиции Λ, на счёт (2) руки совершают мах к себе и чуть за спину на угол приблизительно 10 минут, одновременно корпус чуть наклоняется вперёд, на счёт (3) руки совершают мах от себя и тянутся вверх, переходя в позицию Λ и оставаясь в этом положении до первого шага начала фигуры включительно. С началом третьего шага корпус выпрямляется и тянется вверх.

 

ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ


 

ПРИМЕР ШАГОВ


 

МУЗЫКА https://www.youtube.com/watch?v=0GY6LfpC9RQ https://www.youtube.com/watch?v=qMO5vET_Kp0 https://www.youtube.com/watch?v=vQi8T6o_Wjk Так звучит турецкая народная песня "Kalenin başında ekerler darı": https://www.youtube.com/watch?v=eUZ6e9migq0

 

СЛОВА ПЕСНИ В греческих вариантов у этой песни существует несколько вариантов слов. Как и в песне "Лейлалум", текст здесь по-восточному цветист. Для примера я взял именно турецкий вариант, чтобы был понятен общий смысл. Также есть небольшие проблемы с переводом: три строчки слов совершенно непонятны, поэтому их перевод отсутствует. Русский перевод сделан по английскому подстрочнику и сверен по турецко-русскому словарю, однако даже в английском переводе смысл этих трёх строк потерян. Греческие варианты слов более короткие (и, кроме того, в греческих источниках слова на турецком языке почти нигде не записаны или записаны с ошибками). Сюжет очень характерен в этих краях и встречается не только в этой песне. Главное действующее лицо – влюблённый юноша, от лица которого ведётся повествование. Обязательно в нескольких чертах описывается замок или крепость. И в завершающей части главный герой образно описывает свои чувства и говорит, что хотел бы быть чем-то или кем-то. Kalenin başında ekerler darı Ekerler biçerler ederler karı Yar bana yollamış ayvayla narı Ay Temir Ağa ya yan Temir Ağa Bir ayak üstüne dön Temir Ağa Kalenin başında ekerler küncü Ekerler biçerler severler genci Yar bana yollamış ayvayla turuncu Ay Temir Ağa ya yan Temir Ağa Bir ayak üstüne dön Temir Ağa Kalenin başında taş ben olaydım Ela göz üstüne kaş ben olaydım Bacısı güzele kardeş olaydım *** Возле замка они сеют просо. Сеют, пожинают и прибыль получают. Моя любимая послала мне айву и гранаты. /Ай, Темир Ага.........../ /................................../ Возле замка они сеют кунжут. Сеют, пожинают и любят юношей. Моя любимая послала мне айву и апельсины. /Ай, Темир Ага.........../ /................................../ Хотел бы я быть камнем от замка*. Хотел бы я быть бровью над твоим чёрным глазом**. /Хотел бы я быть........./ * В греческом варианте песни возможна фраза "хотел бы я быть камнем в основании скалы". ** В греческих вариантах песни возможны фразы "над твоим карим глазом" и даже "над твоим голубым глазом". Для любителей отгадывать фольклорные ребусы привожу английский перевод, который взят с сайта songbat.com: At the castle they plant millet They plant, they reap, they make their profit My love sent me quinces and pomegranates Ay Temir Aga, burn Temir Aga Turn on one foot, Temir Aga At the castle they plant sesame They plant, they reap, they love the young man My love sent me quinces and bitter oranges Would that I were a stone on the castle Would that I were the brow over your black eye Would that I were the sister of one with a beautiful sister


 

Comments


bottom of page