top of page

"Цириготикос", остров Китира / Τσιριγώτικος (Κυθηραϊκός)

Этот танец также известен под именами "Китираикос", а также "Бурдарикос" (Μπουρδάρικος) от слова "бу́рда" (μπούρδα), обозначающего мужские штаны определённой формы. "Цириготикос" принадлежит к группе танцев, связанных с виноделием. Его шаги стилистически сходны с другими аналогичными танцами Ионических островов – "Мермигас" (Μέρμηγκας) и "Манетас" (Μανέτας), в которых исполняемая на припеве более энергичная вторая фигура с подскоками и возвратами помогает давить виноград. Данный тип шагов является следствием культурного влияния Венеции. Для танца используется народная песня "Да снизятся горы" (Ας χαμηλώναν τα βουνά), сюжет которой крайне популярен не только на островах, но и на материке. Так, герой песни находится на чужбине и мечтает, чтобы горы уменьшились и дали ему разглядеть что-то далёкое и потерянное: например, свой родной край или свою любимую. Танец исполняется в смешанных хороводах с чередованием "кавалер – дама". Музыкальный размер танца – 2/4.

 

СХЕМА ТАНЦА Руки в позиции T. 1-я фигура, смена по музыке*: (1, 2) Корпус разворачивается в правую переднюю диагональ. С правой ноги два шага по ходу танца. (3–4) Правой боковой шаг с разворотом корпуса к центру круга – вынос левой ноги чуть вперёд, можно кик (у женщин вынос совсем низкий или постановка чуть на носок перед собой). (5–6) Вернуть левую – вынос правой ноги чуть вперёд, можно кик (у женщин вынос совсем низкий или постановка чуть на носок перед собой).

2-я фигура, смена по музыке*:


(1) Подскок на левой (отрывается только пятка), затем быстрый боковой шаг правой вправо.

(2) Подскок на правой (отрывается только пятка), затем быстрый шаг левой по ходу танца с небольшим разворотом корпуса в правую переднюю диагональ.

(3) Боковой шаг правой вправо с разворотом корпуса к центру круга, одновременно поднести левую к правой и чуть согнуть в колене.

(4) Боковой шаг левой влево, затем шаг правой против хода танца с небольшим разворотом корпуса в левую переднюю диагональ.

(5–6) Боковой шаг левой влево с разворотом корпуса к центру круга – подскок на левой (отрывается только пятка) с одновременным киком правой в левую переднюю диагональ. * Если фигуры невозможно точно разделить по музыке, их можно не начинать с первого шага. В этом случае фигуры начинают с тех шагов, на которые попадает смена музыкального мотива.

 

ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ 
 

ПАРТИТУРА

Τσιριγώτικος (Κυθηραϊκός) 01
Τσιριγώτικος (Κυθηραϊκός) 01
Τσιριγώτικος (Κυθηραϊκός) 02
Τσιριγώτικος (Κυθηραϊκός) 02
 

СЛОВА ПЕСНИ Ας χαμηλώναν τα βουνά Ας χαμηλώναν τα βουνά να ‘βλεπα το Τσιρίγο που ‘χει κορίτσια όμορφα και κόκκινα σα μήλο Πιο κάτω απ’ το Κάβο Μαλιά, πιο πάνω από την Κρήτη εις το Τσιρίγο τ’ όμορφο γεννήθη η Αφροδίτη. Ω Παναγιά μου Καστρινή και συ Αγία Μόνη να μην αφήσεις κοπελιά εις το Τσιρίγο μόνη. Πορτοκαλιά του Καραβά, που κάνεις πορτοκάλια δώσε μου κόρη το φιλί, μη θέλεις παρακάλια. Τσιρίγο μ’ όμορφο νησί, δε θέλω το κακό σου, γιατί πατώ το χώμα σου και πίνω το νερό σου. Ο ήλιος όταν πρωτοβγεί, χρυσώνει τις ακτές σου και το φεγγάρι χαίρεται τις τόσες ομορφιές σου. Ο Μέσα Βούργος μ’ εκκλησιές χώρα με πατινάδες και το λιβάδι με δροσιές και με τις πρασινάδες. Απ’ την Παληόπολ’ έρχομαι και βγαίνω στις Γουρνάδες Μητάτα και Βιαράδικα έχουν τις πρασινάδες. ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД Да снизятся горы Да снизятся горы, чтобы я увидел Цириго*, Где живут прекрасные девушки, подобные спелым яблокам. Чуть ниже от Каво Малья**, чуть выше от Крита На прекрасном Цириго родилась Афродита. О, моя Богородица Кастрини, и ты, Святой Монастырь, Не оставляй девушек в монастыре Цириго***. Сады Караваса****, в которых растут апельсины. Подари мне, девица, поцелуй, но не проси, чтобы я умолял о нём. Цириго, мой прекрасный остров, я не хочу, чтобы с тобой приключилось что-то плохое, Потому что хожу по земле твоей и пью твою воду. Когда впервые выходит солнце, золотит оно твои заливы, И луна радуется многим твоим красотам. Меса Вургос***** с церквами – столица, где звучат патинады******, И росистые луга с зелеными травами. Пришёл я от Палиополи******* и вошёл в Гурнадес********, Митата и Вьярадика в пышной зелени. * Цириго – венецианское название острова Китира. ** Каво Малья – мыс у юго-восточной оконечности полуострова Пелопоннес. Здесь и в следующей строке образно описывается расположение острова Китира. *** Герой просит Богородицу, чтобы у всех девушек были мужья. Богородица Кастрини – видимо, название и иконы, и монастыря. **** Каравас – название деревни. ***** Меса Вургос – средневековое поселение у северной стены замка Китиры. Здесь расположено большое количество семейных церквей под названием "привато" (от итальянского слова privato). ****** Патинада – песенный жанр. В основном это любовные песни, которые исполняются в конце праздника, иногда на улице (аналогично итальянским серенадам). В некоторых случаях это просто весёлые праздничные песни. ******* Палиополи – название обширного побережья острова Китира. ******** Далее перечисляются названия деревень. Характерная деталь многих народных песен, описывающих какой-либо остров.

 

Comments


bottom of page